SOM EN FROSTFJÄRIL I DAGSMEJAN

Vinterinsvept skogstrakt ― smällkallt ―
pulsar översnöade stigar.

Yrsnö kysser. Hjälp mig leva.

Hugger in ― sätter spår i tiden ―
hör en ihjälfrusen sten rämna.

Känner känslorna kallna.

Framtida nu står här i spårmötet ―
känner ditt inre i din röst ― i våra två delar:

Låt mig bli det vackraste vårutsprungna löv ni sett.

THE RETURN OF REALITY

The insight regarding The Gods existence in Yggdrasil is the most basic and valuable knowledge for all beings in the Universe.

All human consciousness in this world will be cleansed with Knowledge and again retain a life with normal insight, will for life and clarity.

As long as we live is Knowledge; the Gods’ Answers and our inner, free and according to natural laws in blood and Önd, what we always will treasure and harbour; to our sole accessible might, gladness and freedom, with The Gods in the War of all Wars.

Reality’s return in The New Time gives that we can fulfill wishes about our own sufficiency and reach up to free live on in a normal dignity.

SEARCHING FOR THE CULTURE

The found clean parts from The Culture in our ruins and scriptures; that have been found in all the high cultures traces after The Gods and their children’s new times in all our parts of this world, are us now what this world owns in a material culture value, with few exceptions.

(That The Heritage isn’t allowed peace from the foes’ filthy hands is well-known, but it’s now important to point out, and to hold in mind: All negative influence by the manipulations has a fiendish cause.)

For certain is that there has been made a great deal that handles The Culture even in the hardest afflicted parts in this world, and that some of it is good enough to hesitate calling it junk-culture. In The New Time Viet can bring forth older and newer material from clean sources and in good time throw away all that has had any involvement with any wrongdoings. All those since long spread wrongful imaginations regarding what The Worlds, The Gods and Life are, have now done that a large part of humanity, for the last time, must be taught with normal Knowledge regarding Reality.

The Folk are made after The Gods with The Culture as the core in all our existences. So, when clear and precise Knowledge of Reality becomes mistrusted so has this, which clearly can be seen in this Middle-period of time, left large parts of humanity deranged and in dying. The will to be oneself and cleaned get to live after one’s own adapted and born within culture is every freed existence a solid right. Knows one not where one has been and what the self is, so will one’s life become worth nothing in such a dead-born and futile condition. Wants it to be let on that it is about an egoism to become oneself and wish all The Gods Folk free to become themselves, as well as counteract those who constantly search to degrade and kill us, so let us then all be deeply guilty to a rightfully aimed hatred and healthy egoism.

We own the rights to our inner-outer life-abilities; that can free humanity to be fully restored as fully worthy beings.

The Culture from The Gods is all in our lives and we will reach our final victory in Life.

THE HIGHER ART’S CORE

That all greater intelligences have dedicated their lives to reach up on the ladder in The Higher Art for thousands of years, tells us undoubtedly something regarding the value and use with owning our own force. In the present are obviousness regarding the two available forces; the own force and Megin, and the differently inherited abilities, met with hesitation and questioning; which would be healthy and highly wished for if now the questioning was not an expression for a forced lack of knowledge and is a contributing cause to this world’s inner-outer sickness. 

To sense when one is watched is to have sufficient ability of perception. Likewise, from the other direction; being able to send force that can be sensed by others. This done non-consciously or not. To see light or darkness in others eyes, or in one’s own eyes in a mirror or caught on a photography, is about seeing a simple time-travelling we all can do by fasten the memory on that present moment in time. To gather energy inside and manage to work, protect the self, or send energies, is at this low level for all of us common. That this shows the basics in The Higher Art is clear enough. These abilities have all humans normally and we can call this “real magic”, and we would then be right. It is time for this world to state a plentiful and united progress, regardless that the shallow “science” now cannot reach to what we actually do know.

It’s true that The Higher Art hold greater abilities and gifts for us who have and take a larger burdensome responsibility for others’ lives and are kind hearted helpers.

Since thousands of years are we with the higher knowledges in Knowledge, and with normal insights intact, the only help and life savers the Folk in our world have present. Without us the foes would have taken all higher life here long ago.

GOALS

Certain is that Reality is set above our existences own wishes and that Reality is in us, and also outside us all, in a temporary and receptive wholeness and can be learned to the healthy and mature.

It has been said before: One who is worthy in the eyes of The Gods are always valuable in Life, for traditions and Truth are the very core and makings for human life in this our world; as well as far out in other parts of the Universe.

It is now always a question about might and status to reach, or hold on to, our value and our freedom. To want to contend something other than the realities of the War of all Wars is ridiculously ignorant and the gathered aim is to assure our rightful might.

The end goal in this our existence is now set to reach forward to Ragnarok.

All shall do their sufficient part for their existence in the War of all Wars, or succumb.

VERKLIGHETENS ÅTERKOMST

Insikten angående Makternas existens i Yggdrasil är den mest grundläggande och värdefullaste kunskapen för samtliga varelser i Universum.
Allt mänskligt medvetande i denna värld kommer att renas med Vetandet och åter uppnå ett liv med normal insikt, livsvilja och klarsyn.

Så länge vi lever är Vetandet; Gudarnas Svar och våra inre, fria och naturenliga lagar i blod och Önd, det vi alltid ska vårda och hägna; till vår enda tillgängliga makt, glädje och frihet, med Gudarna i Striden.

Verklighetens återkomst i Den Nya Tiden ger att vi kan uppfylla önskningar om vår egen tillräcklighet och uppnå att fria leva vidare i en normal värdighet.

SÖKANDET EFTER KULTUREN
De upphittade bitarna från Gudakulturens renhet i våra ruiner och skrifter; vilka har återfunnits i samtliga högkulturernas spår efter Gudarna och deras folkslags nya tider i samtliga våra världsdelar, är oss nu det enda denna värld äger i ett materiellt kulturvärde, med några få undantag.
(Att Arvet inte får vara ifred från fiendens smutsiga händer är välkänt, men det är nu viktigt att påpeka, och även hålla i minnet: All negativ påverkan med manipulationer har en fientlig orsak.)

Visst är att det har framställts mycket som hanterar Kulturen även i de hårdast drabbade delarna i denna värld, och att en del av det är så pass godkänt att man tvekar att kalla det för skräpkultur. I Den Nya Tiden kan Viet lämna fram äldre och nyare material från rena källor och i god tid kasta bort allt som har haft någon beröring med några felaktigheter. Alla dessa sedan länge spridda felaktiga inbillningar om vad Världarna, Gudarna och Livet innebär, har nu gjort att en stor del av mänskligheten en sista gång måste läras med normalt Vetande om Verkligheten.

Folkslagen är formade efter Gudarna med Kulturen till grund i allas vår existens. Så när klart och tydligt Vetande om Verkligheten blir misstrott så har detta, vilket tydligt kan synas i denna mellantid, lämnat stora delar av samtliga folkslag störda och döende. Viljan att vara sig själv och renad få leva efter sin egen anpassade och medfödda kultur är varje fri existens en gedigen självklarhet. Vet man inte var man har varit och vad man själv är så blir ens liv värt noll i ett sådant dödfött och innehållslöst tillstånd. Vill det påskinas att det handlar om en egoism att bli till sig själv och att önska alla Gudarnas folkslag fria till att bli sig själva, samt att motverka de vilka ständigt söker efter att deklassera och döda oss, så låt oss då samtliga vara djupt skyldiga till rättvist riktat hat och en sund egoism.
Vi äger rättigheterna till våra inre-yttre livsförmågor; vilka kan frigöra mänskligheten till att fullständigt återupprättas som fullvärdiga varelser.
Kulturen från Gudarna är allt i våra liv och vi ska nå vår slutgiltiga Seger i Livet.

DEN HÖGRE KONSTENS KÄRNA
Att samtliga större intelligenser har tillägnat sitt liv till att nå upp på trappstegen i Den Högre Konsten i årtusenden, säger oss onekligen en del om värdet och nyttan med att äga en egen kraft. I nuet möts självklarheter angående de två tillgängliga krafterna (Den egna kraften och Megin.) och de olikt ärvda förmågorna, med tvivel och ifrågasättanden, vilket skulle vara sunt och högst önskvärt om nu frågorna inte var ett uttryck för en påtvingad okunnighet och är en bidragande orsak till denna världs inre-yttre sjukdomar.
Att känna när man blir iakttagen är att ha tillräcklig perceptionsförmåga. Likaså, från det andra hållet; att kunna sända sin kraft så att den känns i andra. Detta omedvetet eller inte. Att se ljus eller mörker i andras ögon, eller i sina egna ögon via en spegel eller infångat på ett fotografi, handlar om att se en enkel tidsförflyttning vi alla kan göra genom att fästa minnet på den aktuella tidpunkten. Att spara energi i sig själv och att kunna orka arbeta, skydda sig, eller sända energier, är på denna låga nivå oss alla vardagligt. Att detta påvisar grunden i Den Högre Konsten är tydligt nog. Dessa förmågor har alla människor normalt och vi kan kalla detta för “verklig magi”, och vi har då rätt. Det är dags för denna värld att konstatera åtskilligt och enad gå vidare, oaktat att den ytliga “vetenskapen” nu inte kan nå till vad vi faktiskt vet.

Det är sant att Den Högre Konstens större förmågor och gåvor är till för oss vilka har och tar ett större betungande ansvar för andras liv och är godhjärtade hjälpare.

Sedan tusentals år är vi med de högre kunskaperna i Vetandet, och med normala insikter intakta, den enda hjälpen och livräddarna folkslagen i vår värld har närvarande. Utan oss så hade våra fiender tagit allt högre liv här för länge sedan.

MÅLSÄTTNINGAR
Självklart är att Verkligheten är överställd våra existensers enskilda önskningar och att Verkligheten finns i oss, och även utanför oss alla, i en tillfällig och påverkbar helhet och kan inläras till de friska och mogna.
Det har sagts tidigare: Den som är värdig inför Gudarna är alltid värdefull i Livet, då Seden och Sanningen är själva grunden och förutsättningen för mänskligt liv i denna vår värld; så även långt ute i andra delar av Universum.

Det är nu alltid en fråga om makt och status för att nå till, eller kvarhålla, vårt värde och vår frihet. Att vilja hävda någonting annat än Stridens realiteter är löjeväckande okunnigt och det gemensamma målet är att säkerställa vår rättvisa makt.

Slutmålet i denna vår existens är nu inriktad till att nå fram till Ragnarök.

Alla ska göra sin tillräckliga del för sin existens i Striden, eller gå under.

TO ADJACENT MEMORY

The most obvious for the wolf will stun the sheep.

 

Watching a killed winter sprout frozen in crap

thus recognizing the directly born down to be grave embraced

 

The poor young woods, now be they thick or thinly grown,

in a dingbat condition turning to their defiance

wherein withering itself takes all time; their crown…

 

Vulnerable,

so enigmatically agreeing with hardest experiences,

grown upon a boulder with the roots visible all around

of false conclusions; doubt, aversion, sorrow, weakness and miseries,

therein words mostly can offer up some old half measures for pity,

barely just enough to flatter with;

weak in Reality

 

These fully daydreamed danced on a night old ice ―

grossly favoured products so freed from virtue,

hold freedom in hope

for pitiful saving after evil deeds,

for youth’s dumbness wastes youths fire away

 

Real friends! Wounds come to be before suffering

and is rarely covered by the fact that done is done

where it is fought after to eat the thistles

and being most qualming thrall-food rolled in dirt;

there death will never come too soon

 to-adjacent-memory

BY ROOTED MISTAKES

Now come near what it all means.

 

TURNED RIGHT IS OUR REALITY OWNED

WARMING EVERYTHING THAT IS US MISLED

AND THROWN IN HERE FOR RIGHT AND HOLY WISE

ARE WE HERE REALLY TURNING UNSURE SURE!

 

Know well the real righted cause and effect.

 

“Step down insane for all of the insane!

Stone all the shallow contemplations veils!

Stamp coins of all unsolvable blurred thoughts!”

 

If you beg here about getting killed,

you will never get to be denied.

 

Seldom manages the future enclosed be fulfilled when

selfish dumbness on its pasture, in its killed off gladness,

sells Fate to an almost unexplainable carelessness

 

Strengthened returned will be found again

standing among conditions many weeds,

steadily between rare and… Naught.

 

Good to clearly see what emptiness shows

from where least reluctance against is most will to.

 

 

You are now what it all means.

BY ROOTED MISTAKES

TRU KNOW TIME (E-BOOK)

TRU KNOW TIME – 1 SIGFRIDSSON

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47 – 1 SIGFRIDSSON

THE UNTIMELY

Want to save this moment from escaping,

for it is irreplaceable ― irresistible ―

almost unsparingly fair ― undefiled

 

 

Calmed, by misplaced sun warmth

(the betraying), to take myself a freod filled moment

 

(Wholly and fully as a dumb animal who right away,

instantly forgets, when a little heat reaches to look in.)

 

 

Trees, continuing the raining, in a well-aimed loan

compounded with sighing, home to its certainty

 

Woods, slayed again on its leaves, on its flowers and straws,

molded to clouds and soils service in a secret

 

 

There was something well-known…

 

about all this helpless nuisance,

this here too barren established;

that Life become Death’s only joke

 

returning to soon be the lost

 

 

And while burdened steps cry away the dust of the road

the pouring rain fills an already overfilled water keg

THE UNTIMELY

AFORE BEAUTY DIES

Where fallow stayed accessible for years

gleaming in its coldest nightstones; calling

inside the forests snow-covered darkness

as night grew all its frost ready; to cling

 

Watching the remains sunken down in blood.

 

(My intensive double eyes

telling about my earlier lives,

remember now my clearest traces.)

 

 

Following my longings impossible demands,

 

That,

 

which never at any time will caress;

cutting a heart that thought too hard; My grave.

 

 

And all my beauty is now dead, as yours,

which in all of you so wrench and aggrieve

 

 

Missing me. My longing is cured.

FINDING. AM. BRED.

I am the new essence matured.

 

 

Extinguishing all my wounds suffering,

and awake, afore beauty dies, once more.

SPRING FLOWERS 1

DÄR SKÄRVSTENAR STÅR

Val är sten på blommor

eller blommor på sten

NI DÄR! Följ mig hit och med på snirklande myrstigar

fortsättandes ner genom ängsmarken; just denna Vår

vilken omgjord med smältvatten snart rinner över i…

 

Sommaren, gick förbi återkastande andra små sommarminnen

här uppe på enbackarna och åkeröarna; nere vid bäckarna

vänder vi famnen runt rödlysande fullmatade smultrondiken

 

Vattenspegeln slumrade fastnad vidare nere i sänkan

med barret och dammet simmande på Så sött retande

 

Vi ska se att osynligt lyftas skärvstenar där bakom gläntan

av tungsint härdade i varje vrå Ändå lekande

 

Vyerna är här tillåtna vara oss vidsträckta,

åtkomliga, åt oss hastigt infångade innan…

 

Hösten, dofterna runtom blotat trä och svamp i fuktig mossa

från ett tystnat gömsle där ett endaste löv har klamrat sig fast;

följer sann livsglädje på upptäcksfärd efter sevärt; oupptäckt.

 

Det mojnade medan ån tystnade till nedanför åsen

och bredvid mig satt en froströks täthet i ett leende;

i sina snötyngda Vintergrenars vintervackra sken

 

Vi hemvänder inom Jordmånen!

Vi slår fram våra år i bergen!

Vi bryter åder!

DÄR SKÄRVSTENAR STÅR