NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

Verkligheten och Sanningen är till för att inhämtas med Vetandet. Med insynen i de mest grundläggande kunskaperna om Livet så är det inre levande och värdefullt. Någon annan stig finns inte.
Det finns en del att lära sig om att i klarhet kunna leva rätt efter sina instinkter och insikter: Det första är att man behöver veta “allting” innan det går att räkna fram och inse det minsta rätt. Det andra är att livserfarenheter endast är värdefulla när dessa kan användas till vår Godhet och Ära. Det tredje är att äga Vilja och Renhet till att leva högt med Verklighetens villkor.

KROPPEN
Som levande i en kropp här på Midgård har vi något mer än alla “andevarelser” som existerat; nämligen vår formbara kropp vilken är det värdefullaste som finns för vår Önd och vår fortsatta livsform på Asgård. Kroppen formar vår Önd och gör en kopia av denna. Kroppens renhet är ytterst värdefull då våra kroppar i denna värld har format många andra världars liv; samt den lilla aktiva andevärlden i denna värld. Vi kan nu eller senare välja vårt inre från vår önskade topp i livet, men vi blir då även till den personen vi då var i vår kropp, men vi kan därifrån givetvis fortfarande fortsätta att växa stort i vårt inre.

Människorna har en del egenheter i intellektet och i sitt känsloliv, vi har även kroppsbehåring och annat vilket av naturliga anledningar är drygt till hälften likartade många av djuren på denna planet; vilket är något de i mycket asexuella och robotliknande utomjordiska varelserna söker och saknar i sig. Att skallighet förknippas med att nå dessa främmande kontakter och att medvetna ideal förekommer; helt rakade huvuden och rakade hål för hjässan är något vilket numera ofta har ett glömt och onödigt syfte.

Reinkarnationen kan i denna värld tyvärr bli till ett extremt lidande om man förlorar sitt Vetande och inte lyckas förstå Gudarnas hägn och sin målsättning med sitt eget liv när man hamnar mitt bland förstörda och lättledda nybörjare och fiender i just denna defekta tidsperiod vi nu ska passera och lämna. Vårt inre må ha varit här tidigare och kan mycket väl ha varit en kunnig och sällsynt stark varelse, men oaktat detta så blir varje reinkarnation en nydanad “fusion”, men i stort en tvunget förlorad och tvingad till en förstörd barndom, eller som syftet är i vårt fall; en tänkt kompletterande fortsättning på de tidigare liven. Själva livserfarenheterna från denna värld har ett ganska obetydligt värde; om man inte har ett uppdrag som lärare eller krigare.

Livsvärdet mellan skillnaderna i tätheten i vår egen materia som varande både en kropp och Önd är en extra möjlighet till att kunna använda vår Önd i vår kropp. Vi kan ta oss genom all annan materia och nå vissa av Världarna. Vilket är något undertecknad och tusentals andra har gjort i tusentals år. Därmed inte sagt att ren livsvilja och förmågor är hela Livet och att det skulle vara en bagatell att uppnå en normalt fungerande nivå, men det går i högsta grad.

TIDSRESOR
Tidsresorna är endast till för det fåtal vilka är tillräckligt skickliga och pålitliga för uppgiften. Det finns uppställda portaler i olika delar av världen så det är en enkel sak att göra dessa tidsresor, men att röra sig alltför synligt bland andra tiders mer upplysta och kunniga folkslag i den högre konsten kan visa sig vara svårt att oupptäckt genomföra; och då är resan slut. Enklast är att söka upp personer som är insatta och gömma sig som en “dövstum” iakttagare. En regel är att man ska själv ha varit på platserna man besöker tidigare, vilket i mitt fall lämnar föga värt att sakna.

I min egen handfull tidsresor i detta liv, vilka oftast gjordes med två andra personer, så uppsöktes andra och även oss själva. Vi har format och även hindrat ett par händelseförlopp, vilket har gett oss blandade resultat. Har återhämtat vissa kunskaper i andra tidsåldrar, letat mig fram till kraftplatser och även uppehållit mig i en skogsstuga och arbetat i flera månader. Allt detta och mer för att återkomma till tidpunkten jag reste från. Första nya gången är alltid den intressantaste och numera är viljan svag till att göra några fler resor. Det går givetvis att resa framåt i tiden; vilket gör att man i verkligheten kan vara död sedan länge i den tid man undersöker.

Vet man slutresultatet lagd i tiden så finns ingen större anledning att öda tid och kraft på att försöka ändra något då ens handlingar i sig kan visa sig vara just själva orsaken till slutresultatet, vilket alltid finns fastslaget. Man kan kortfattat säga att okunniga människors allra högsta önskningar är vår normala Verklighet.

UTOMJORDISKHET ÄR EN LITEN DEL I VÅRA LIV
Vad det gäller vår “kidnappade” Nya Tidsålder har den nu i stort blivit omformad till en falsk “New Age” vilken är oduglig. Den produceras och konsumeras av ett fåtal oinvigda och är nu lik en teaterpjäs där våra fiender ofta intar rollerna av att vara utomjordiska existenser och kallar ibland även vår dödade fiende för att vara “den högsta”; något vilket i verkligheten betyder: Han var den lägsta. De försöker även forma ett flertal falska “världsbilder” med motiveringen att detta skulle vara frihet i val… Och helt okända och obetydliga, eller inte ens existerande varelser påstås kunna vara Gudarna själva, eller alternativt “överlägsna” Gudarna förekommer ofta… Dessa tusentals förvirrande åsikter och påståenden är ämnade att hindra att Sanningen om Gudarna når fram till denna värld och normeras.

DEN NYGAMLA STIGEN
Den långa och välkända Stigen med sökandet efter vishet och kunskaper där de flesta är fullt tillräckliga i kapacitet för att nå högt om de ärbart betalar priset, något vilket undertecknad gjort, är vad som finns samtliga att tillgå och Universums samlade Vetande är inte lite att smälta in. Inget är högre ställt.

Vad det gäller mitt ägda Vetande så finns mig föga intresse att praktisera i den högre konsten. När man länge har kunnat allt så finns där föga glöd i intresset, oaktat att ingenting är viktigare.

NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

DE ANDRA VÄRLDARNA

I en del andra världar existerar ett för oss inte helt olikt; men ett långt högre arrangerat liv än i denna värld. Orsakerna därtill är åtskilliga: Vetandet om Makterna är en självklarhet. Äran är den ödmjuka lagen. Varelserna har upptränade högre förmågor. Verkligt goda olikheter finns tydligt att uppbringa, men det finns inga hotande och parasiterande olikheter inom de andra uppodlade planeterna. De flesta av dessa odlade världar i Universum är någorlunda “upplysta” och är i överflöd rika och intressanta. Därmed finns där föga anledningar till Striden, vilken för en kort tid finns kvar här i denna värld. Striden har sin grund i en vida spridd okunskap om äganderätten till vår värld och att fienden vill erövra den. (Vad det gäller de lägre stående världarna så har undertecknad varit där för lite för att kunna ge ett ansvarsfullt omdöme. Men, att de är lägre är tydligt.)
Midgård ska renas och höjas till en normalt högkulturell nivå. Mer än så krävs inte i denna värld att ske till en början.

I OTILLRÄCKLIGHETERNAS UNIVERSELLA HÅLRUM

Givetvis finns i en del världar varelser med ynkedom i karaktären. Dessa har lågheter i sig som en inbillad vilja att kunna tillägna sig högre status än vad som finns dem att tillgå, alltmedan känslorna av tomhet, falsk kärlek och meningslöshet närs fram till missunnsamhet och hat mot andras ägda glädje och frihet. Självinsikten över den egna otillräckligheten och det påfallande misslyckandet i det större Livet leder fram till en obotlig håglöshet. Dessa ynkliga när även en fruktlös längtan till något högre och söker efter att kunna utrota själva existensen av frihet, renhet, rättigheter, ära, skönhet och glädje. Värdelöshet, fulhet och smuts blir i deras ekvation till en likvärdighet gjord fri från medfödda eller uppövade skillnader i alla värden. (Givetvis är deras illusioner endast ett medel att bruka, så att de tydligt kan synas vara våra fiender. Att deras ideologier är fel och skadliga för oss bekommer dem naturligtvis inte.)
Självklart kan ingen per automatik bli högre och renad genom att endast komma till en högre värld då allt eget värde i sin enda form av kraft och Vetande måste uppbyggas egenhändigt. Men i de högre världarna finns däremot en direkt medvetenhet över Sanningen om Livet; om Världarna och Gudarna, som en ständigt vaken realitet att leva inom.
Livet i en verkligt högre värld liknar i seden, av högst naturliga anledningar, de Gudatider vilka har givits denna värld. Mycket Vetande och glädje finns att dela och länge kunna leva i och en samhörighet vilken är oslagbar i sak ger Livet sina fullvärdiga varelser.
(Det finns åtskilligt att kunna meddela om de andra världarna förutom detta. Men önskar mig inte på något vis motverka den upptäckarglädje en nyupptäckare, eller en hemkommen kan ta till sig där under flera år med kära återseenden. Man kan även ägna åtskillig tid till att endast se på de djur och växter som finns, liksom undertecknad gjort, och andra skillnader i naturlivet.)

STÖLDER, PARASITERING OCH RESURSER

Vad finns det mest värde i? En odlad värld, eller en ödelagd?
En hel del Vetande i kulturen i form av skrivtecken, hantverk, teknik och tankegods är lämnade av Asarna till sina egna barn; då mänskligheten annars ohjälpligt skulle gått under. Gudarna och några medlemmar ur mänskligheten har betalat med lidande och hårt arbetande intelligens för nya framsteg inom teknik och forskning under tusentals år i denna värld. I stort sett allting vilket denna värld nu lever på har ett fåtal välkända och timrande upphovsmän bland Asarna och deras ättlingar. Må vara att de mest avancerade gåvorna och upptäckterna inte cirkulerar runt i några av våra samhällen.
Sorgligen lever andra, oönskade existenser, alltför gott på att stjäla tankar och utnyttja resurser från vår gemensamma Gudakulturs högre produkter sedan länge. Detta Vetande har flyttats tillbaka i tiden till andra världar. Dessa stölder och det oönskade utnyttjandet har kunnat fortgå då denna värld är satt ur balans och delvis fångad nere i fiendens parasiterande händer. Lönen för ansträngningarna och innovationerna under tusentals år är att mänskligheten har intalats av fienden, genom deras dolda kanaler, att Viet inte själva kan eller har format någonting av eget värde. Vilket är fiendens intelligens kärna och höjdpunkt i sitt självförsvar; att endast vända med ord vad vi vet om deras “förmågor”. Men vi har tyvärr format mycket i deras teknik och annat, så dumheten är framtvingat vår egen.
Sant är att mycket här kommer från Gudarna; Asarna, men att några människor har format mycket nyttigt vilket var okänt i Universum innan är imponerande. (Att fienden i senare tid har manipulerat fram en skenbar välvilja till denna världs progression handlar om att den genom oss redan var oundviklig att kunna manifestera sig i vår värld. Detta ska inte kunna vara dem till någon fördel. Inte heller att den ständigt pågående historieförfalskningen ger fienden någon slags ära och rätt ska vidare kunna fortsätta spridas som om det kunde vara en realitet.)
Att denna värld har en “egen utveckling” är en lag vilken ofta bryts då gränserna är något suddiga mellan världarna. Tydligt nog?
Att “progressionen” här i Midgård varit, och är, hindrad av fienden bl.a. genom siande är mer än välkänt och detta ska inte längre kunna skyllas på en “ärvd och medfödd” låghet och dumhet i mänskligheten när detta i sak har handlat om att människors godhet och välvilja har grovt utnyttjats. Det är löjeväckande att vi kan möta dessa fiendevarelser till vår värld, oftast med en påmålad storhet och spelad överlägsenhet… Tro aldrig på er egen påtalade underlägsenhet från fienden, eller er egen överlägsenhet, utan några verkliga orsaker därtill: Var er själva och strid för er själva. Minns vad som hände med jättarna och notera vem och vilka som gjorde slut på deras tid här. Nu finns dessa endast kvar i decimerat antal i sin lägre värld. Det finns ännu några få oönskade varelser kvar i denna värld att ta bort, så tiden för älskade dåd och sund rättvisa är på ingång igen.

FEGHET ÄR DUMHET

Undvikandet av konflikter och problematik har blivit till en dödlig dumhet. Mänskligheten, åtminstone den vaknare och friskare delen, är närmast överlägsen i intellektuellt tänkande och har värdefulla känslomässiga erfarenheter när den är fri från yttre hotande påverkan; i jämförelse med många andra varelser i Universum vilka ofta är för stelbenta och kyliga. Däremot är mänskligheten lyckligtvis underlägsen i jämförelser med flera varelser vad det gäller kallt beräknande och hjärtlös intelligens. Vi behöver knappast oroa oss för att bli lika dessa djuriska automater när vi följer vad som är rätt och sedligt, eller att våra värdefulla inre egenheter kommer att forma någonting “fullkomligt” och därmed hindra mångas lust till vidare verksamhet i livet. Vårt inre är mycket olikt fiendens gapande tomhet, ty de lever på ord och att skapa känsloband likt utslagna tiggares spelade vänlighet; innan de fortsätter med att rånmörda.

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE.

I can certify that the majority of the people in this world are at present not fully functioning human beings, and for a dozen years about two decades ago I was a part of that majority; if that is helpful for anyone to know…

Most know that they live inside lies as they don’t have the real answers to who they are and where they come from; or rather, most at least sense that there is something very wrong: What they don’t know is killing them. We will all come to know from where all the lies aimed at humanity and the brainwashing comes from; just from where the foul empty words and deranged behaviour the victimized people live on in their dead life for nothing; it is not coming from inside any of their own conscious or ignorant evil wishes, that is for certain. We must learn to refuse anything coming from the foes’ sick existences and we have all the good reasons imaginable for ignoring these beings weapons, and we really have no need for any of it. Our foes have left millions of people with no knowledge of what matters in life and left without that knowledge they are murdering themselves, their children and others, with spreading their imbecilic thoughts in our world. Without the Knowledge about the Gods anyone is a dead nothing, so should anyone be fooled into caring for what something like that does or says? No. To need to address things like this is sad; it is sad that it still exists to be addressed, and I do hope humanity will refuse to be saddened by what is unwanted in the future, as there are more important and urgent issues in real life to care for.

THAT “SOCIETY”

I know how this low-life-society that is around us since many centuries ago works from the inside, and how it all doesn’t work… All of our countries are ruled from inside the darkest shadows at the moment, while the foes steal our property and are being “allowed” to take over with their widespread low-life-society as its manipulators inside their fake “religious” and “political” constructions; meanwhile some are being helped by the spirits of our foes and their servants with molesting and murdering their already brainwashed, searching ways for everything good and valuable in humanity in our world to become filthier until it is so low that it is equal to our foe; that is all worthless and dead for our Gods, so there is the reason. You don’t wish to believe this? You really should, as it is true. It is completely true that our foe is forcing and training people in our world to be working to gain more victims to use; and these victims cannot understand that their minds are controlled in their partially or completely shut down hearts and minds. Ask them how much of reality they know of here in Midgard and the other worlds. Their answer will be that they don’t really know. We should be aware of where this answer leads.

I am certain that everyone is deeply affected by this “development” these last centuries, and with the last decades in clear view, with our foes gaining control, how could anyone not be? And many are manipulated into feeling fear as soon as any real and important issues are confronted, just get real or die. It should be clear to everyone that the weapon to drag people down to behave “equally” was constructed here to shape the lowest scum imaginable of what should have been good and great in a real and functioning world together with the Gods. To claim that the present state of degradation for many would give a life with less pressure, or that this is all just coming from a free will within and that to live anywhere near reality and have any common sense would cause hatred and wars, is a dead tool.

BEING DUMB IS NOT A GOOD LIFE

I do know the dumb and simple people that I need to address so often; how could I avoid to not knowing what’s placed in their minds when I have worked hard with finding and examining these kind of people for many years, no matter what cost was for me? Many of these do think that getting accepted by a filthy society is in some way rewarding; meanwhile anyone able to live a normal high and real life is a real rarity at present. Dumb and simple people will often claim to have the only two values they know of: that would be intelligence and beauty, safely put back in their own imagined store. They might have that in excess, sadly they can rarely use it properly for anything good, so it will rot away quickly so they live on its petty memories as it was their present in their daily life. (Most common among these people is that they are left with a parasitic intelligence and a shallow beauty.)

That some people are intervening and taking what they can from others is a common sickness of today, as little can’t get enough. As long as all these fake lives are seemingly functioning in that society it will continue to breed the dumb and rotten in the next generation. (To think that my own children might be lured into befriending something like that, now that is real horror.) Many are fooled to become comfortable in our foes’ deadly lies, as without these dumb lies they would be nothing as they have built their “life” on it, and they of course sense that it is lies and manipulations and are told that there is nowhere real to go anyway, so they are trapped in death. These are people that should be here protecting a good and progressive society there people can be free with their identity, and some of them are actually fooled to believe that they are doing just this, that is pretty amazing…

HUMAN PROGRESSION?

It should be understood that the better looking, or people with a strong will or other desirable abilities, naturally will be the ones who get chosen for reincarnation. (What would you choose to live with and be? Dumb and ugly?) Their intelligence will at times shine very brightly, but it gets much less impressive when most of the more intelligent people in this world are reincarnated and have hundreds; some have thousands of years of experiences, and are also getting much help from spirits, and if they are organized well in society there will be a collective help from their kindred. Historically we can see that these chosen for reincarnation are gifted in the form of already developed personalities and abilities, many have been hunted down and murdered in their past lives due to the War of all Wars, and this scenario often get explained to be for other reasons. The fact that most of the reincarnated are much higher up in this sort of fake “human progression” leaves a sour taste as it is seldom a more valuable and actual progression in blood that actually could benefit Life itself in this world. This has left us all with less and less value in life. We know what this leads to: The law of the jungle keeps attacking the strongest to seize power and is leaving the weak and cowardly to live in filth and confusion with the worst death imaginable coming their way as reward.

FINALE

As long as we are true to the Aesir we do have all the rights in this world and can live the real Knowledge as true equals in life, up to a point at least. What kind of equality could we possibly hand down to our foes who laugh at any thought of equality; while they use it as a twisted lie for their unwanted survival in our world? Real Life is coming from the Knowledge used wisely and that is for the good of all life that is deemed good and worthy enough to live in our world. In the coming of the cured world; the New Time, will people get a name for good deeds; that is real individualism and freedom.

Living in the current mainstream of dumbness there are people certain of having rights and are right no matter what they are and do. They are wrong. Equality is not a good lie to uphold anymore; at least us adults should know from direct experience that it is causing a multitude of deadly problems in our world.

The focus is firstly to be where the serious and real life matters are:

The War of all Wars is about life or death, and you are included.

INSIDE THE WAR OF ALL WARS

This world, known as Midgard, holds no secrets regarding the Gods and humanity: All people hold the Gods under different names as their Fathers and Mothers; simply because they are.

In the War of all Wars against the pitiful and at the same time “evil and alien monotheistic lies and other perversions in thought and deed” that are attacking our world with their “saving” called defilement and their “love” called murdering. To our hated foes nothing is of course “holy” apart from dragging on with their sickening and filthy existence on our expense. Lying is their strongest weapon and what they are to blame for will astonish the mindless in this world as they have continuously brainwashed, raped and slaughtered the innocent in every moment of their unwanted time in our world. Their “great” past is long gone when they were allowed to follow the Gods here, and their deceit and imbecilic thoughts that wish them to be superior in our world and rule it alone, will be like them: Nothing. While being obviously inferior in everything “godlike” or “human” in any of the higher values like truth, beauty, progression, morality, higher emotions and honour; making the only thing that still keep them alive here is to drag humanity down into their deranged filth by making many people equal to them.

Those, that scum controlling “monotheism” and many other widespread perversions, have dared to call their recently killed and parasitic leaders by the name of a “god”. Their defect and deranged offspring are all born out of rape, and within this garbage there are “angels”, hiding away their evil and low-life identities. (Their leader, known for a fable about being hanged on a cross; in order to overtake the symbol of Yggdrasil, was decapitated by Allfather Odin himself, just before it could be “reborn” to parasite more on this world. This was witnessed by me and others. In reality this will mean that their fake “religions” are not valid anymore. This is one of the happiest things to have happened in many years. Odin did also, some forty years ago, place a binding curse that cannot break on their “highest” leader, a sub-human animal that pretends that he is God and Allah himself, which will make them both die at the same time. There are some other things that have happened over these last fifteen years that will be mentioned in the future. Time has been changed by Odin. Time is not incidentally the meaning of his name.)

  1. We will see the end of these dirty and fake “religions” that have been forced upon this world; they all come from another world that tries to overtake our world.
  2. We will see the end of all putrid ideologies that are to no good use at all. Doing anything inside the Illusion has nothing to do with reality and will soon be forgotten.
  3. We will see that the weapon of junk-culture has been nothing other than to humiliate and slay humanity for the main reason that people would not have enough power and mind left in them to stand up and fight for what is good and right.

Without the most basic Knowledge about the Gods, you really have nothing. The War of all Wars rages on inside the fooled minds with sickness and grief; and then death as the reward. To even mention the obvious fact that the Gods are the only answer to Life itself for humanity and all valuable history in time, as well as our own survival, can simply never be seen upon as something to question.

Nearly everything in this world, be it any belief in blood, the given technology, be it in force-fed propaganda, or even down to dumb entertainment, is largely used as a weapon to change natural behavior, cloaked in fake and foul beliefs; be it in “the available choice for the foolish” or as “the free will of the ignorant”, it is all to be trashed. To pretend that this present junk-society we are forced to live under in this world will go away by itself when you understand the War of all Wars will not be enough. But, it has to start there.

The Gods have been seen, and are still seen by many, as too high and mighty to follow and many feel, or know, that they are made into becoming unworthy; meanwhile the attackers of the Gods and humanity are seen posing around with stolen philosophical questions wrapped around meaningless words bringing their victims existence down to shared filth and nothingness. And, it is still currently seen as profitable down in the daily and common sheep-life to follow what uses you best with the sweetest and empty lies from the Illusion.

There is no wonder why these revolting parasites on the Gods never will, or can be able to, shape anything of value to life. They are hiding everything of real Knowledge right in front of our eyes beneath tons of ridiculous propaganda to keep their grand Illusion alive with them. Having control to the point that they force the Gods own children to blame the Gods for their deeds and at the same time bragging openly about their power to defile and make morons out of large parts of humanity; when it suits their needs or pleases their insane vanity, which it always does… It pleases them to show their “power” by making people into what is naturally furthest from them. Meanwhile; their captive’s slander the most basic Truth about the Gods, again and again…

The Answer:

Allfather Odin and the other Gods will restore Truth here forever.

The Gods exist as every being on this; their planet, once knew by having seen and understood. Partly human, and in their reincarnated times alongside us all here. This undeniable Truth will appear for everyone to know and live by again. Know and remember that those that know that the Gods exist are many and we will not stand to be silent, or stand to be spoken against, for we have all the rights and with it comes all the real might in our world. You have hereby been informed that the Gods are here in this world again. There is no turning back! Be glad! Life is here!

Leave the forced upon Illusion and its lies behind.  

The War of all wars will end with Ragnarok.

The New Age will rise itself again and Truth will reign.

 

THAT FAKE “NEW AGE”

I could save you some years of hard work here and there if you would care to listen. I have studied the junk-society with my real knowledge for these last two decades. Correcting all the mistakes for “fun” in most of the written and unwritten material, looking at the propaganda from our foes in different constructions and lies, crying at and sneering at controlled debates in the media and much more… Rarely could there be found a thought that was worth thinking. Or a mind that could really think in this middle-age, it is sad but true. I already knew how the behind the scenes in this world work since long ago, but it really is worsening day by day. If your crime statistics can be constructed to say otherwise, then you don’t know what crimes I am speaking about here…

I took some “working vacations” and studied what is wrong up-close; also went and searched here and there a few times during the years. It gave less than nothing as it truly is a big nothingness we see in the mainstream society. Experience is overrated, believe me. Outside the Truth, that would be outside the Knowledge of the Gods and the worlds, there is just the made of dirt and their lies to warn this world about. Not that most people would listen and get their own life, as most of them are brainwashed into not caring for what is right or wrong; and as long as it’s not presented on TV as correct to follow. You have to talk nicely to these people or their ears will shut down. I will let others do that sweet talking. I will not bother with them in person anymore. I do care about these people at their core, I just cannot stand their current sickness, that is why I only write for the sane instead. You will not be seeing me on TV. I am way too high up for that.

The real New Age, or rather: New Time, is of course the Gods coming back here to Midgard, that is known as “Asatru”. That is more or less the explanation everyone need. There is no point in commenting on the matter much more.

OLD TRUTH VERSUS OLD LIES

Anyway…, let me just state that our foe surt is still forced to come up with something “new”: “A lie that is bigger than the Gods Truth”, as their filthy “monotheistic” weapons will be crushed completely and with it the retarded ideologies that went with the Illusion that was built on others trust and blood. No difference to be found anywhere in all crap they make, they become the same kind of scum pretending to hold water. Our foe is still trying out different lies inside the fake “New Age” to see what will do most damage to our world. When it all finally will fail they have at least spread around their names in it, a little here and there as it would be invisible where the whole “New Age-garbage” came from… Trying to force people to remember them, but this will gladly not happen anyway. The few thousand that still have a little interest in the ridiculous and fake “New Age” are left to look for loop-holes to explain away all the mistakes and lies they sell as venom. Explaining away anything would be quite easy for them as they live on their lying and twisting truth as their profession. We with Knowledge can safely say that there is nothing to be found in that stealing and misusing of the Gods worlds and cultures; owned as well by the people that had and have higher knowledge, twisting “New Age” into an untouchable mess for any sane being. Just avoid it at any cost.

The lies spread around in the fake “New Age” may for some look like “white lies”, as they’re there to prevent our foe from looking like the pervert and liar he really is, and making another fake foe, like they always do. This time it will be “from the stars”… By the way, we are life from the star called the Sun that gives this world its light. We are Sons of the Sun God and it is embodied in Odin as a symbol under various names in all our cultures. We come from the Star. The shining light that gives us all Life here; the Sun. Do you understand? The current ridiculous being they have promoted as being their foe for thousands of years is our foe, that fake will not be working for long anymore, I can promise you that. This present society is far worse than death to live in. It is keeping people from having any real honour and intellect and then calling it their free will and progression… And that has worked for our foe through the ages with different angles, which is just unbelievable… It is so unbelievable that it is the Illusion itself.

These are more or less still cavemen, as anyone can see, that we are speaking about who are greatly helped, and used by higher beings that try to invade and conquer our world. They do see people like objects and as “dirty animals” compared to their “greatness”; but they are not that big and great and they are as much part animal as any other “alien” or “human” out there. To imply that the Gods are alien beings from other planets is only partly true. Reality is that the Gods grown themselves deserving in a long tradition and have parented many other beings in other worlds at the same time. Much has come from this world that have aided and built other worlds. We are of course all part of alien and animal life through the Gods blood. Did anyone really not know that?

There is something very wrong with our foe and his “gen-ethics”, that is for certain. He owns absolutely nothing in this world and his only “creation” left here is the dirty seed through some “women” that he managed to rape in the past. Everything he uses is stolen; a filthy nothing that preys on others work and he will refuse to acknowledge and understand that he is just an inferior puppet. So, we must help jehobah understand this fact in his last days alive the only way he is able to understand. Do not feel sorry for him. Give that monster nothing.

(A “lie” is of course a scythe. Not to be confused with a Scythian… What we are speaking about here, and for convenience call a “lie”, is a non-truth. Just to let you understand.)

BALANCING THE EVIL NONSENSE

We all have one life to share and spare with us in our own life. Life is not some kind of a magical test that is just here to aid a bigger cause set above from the Gods… Forget that. We are not “paying” for any kind of “karma” in some kind of levelling of all life to be victims of being pitiful and mediocre in a positive and negative balance.

As an example from reality: If an accident happens, arranged to make the victim a complete fool by placing in visions that he can spread a message of the “light” he saw, it is just not reality. It is much like our foe and the geeky and faked “spirit possessions” they perform when it will seem to be needed for other causes; like strengthening all the lies they live on. A “spirit”, or in some cases a person with some powers or just some lent in powers, will pretend to be this invisible evil. It is often done in a comic book way, playing a charade out of useful boredom… Then they will get one of their so called mindless “priests”, or some kind of “new age-spirit-chaser”, to win over this “evil being”. It will prove what for this world? That they really are good and stronger than evil? Right… Never wondered why this evil nonsense they still are able to pull in our society and its attached junk-culture attract so ridiculously few? And that is what our foe really is fighting so hard? A bunch of dumb and insane freaks that extremely few wish to have anything to do with? They must really be insane those evil guys if they actually believe they stand a chance to win the War of all Wars… Well, it really proves they are on the good side against what must be the supreme evil, or in reality the supreme good; like We truly are. We are their “evil enemies”, of course. The difference is that we own this world and have all the rights here. Try some common sense and use it in all honour. It might be good to try it once or twice. While at it get a life living in realities.

Our foe will hide most of his evil in “good”. By that not only their tactic to pretend to be good, and training people to be false while getting increasingly sicker and extremely filthy on the inside and the outside from the lies they live in; in order to make even more weakness and evil deeds in their daily life and against our world. The main thing is that our foe actually do a lot that would to the ignorant mind seem to be good, on the surface that is. (The list is quite endless on these constructions to parasite. More or less they have taken complete control over many governments, companies, institutions, etc. These are unknowingly working for destroying countries and our own cultures from the Gods in order for a mono-non-cultural society to take shape that is helpless and cannot do anything right; the victims are incapable to fight anything at all. The junk-society is now completely powerless in reality and few worthy warriors are able to arise and defend our world. That is of course the plan of making people weak and dumb. It hurts me to say this: It is easy to murder this mono-non-cultural joke, or as the victimized call it: multi-cultural society, where no real culture is to be found anywhere. Already now the easy control is slaughtering inside this garbage society forced on “the western society”, and it is copied on the rest of the world for the same reason. China and India is next in line to be completely confused and used, making the men weak and the women into imbecilic whores. It is rotten to the core. People will now do whatever they are manipulated and led to; as long it’s considered normal for their identity… I personally refuse to call any of these kind of people human anymore, simply because there is too little real human left in their behaviour. Our foes are blaming all this filth in the world on the Gods. Well, someone really is doing this evil to our world. I am very sure it is not our Gods… It is calculated evil in progress. You have to know there is a plan behind to see what is very obvious. Our foe is a professional parasite on this world since a few thousand years ago when he was born. Especially the “western society” where he is inferior in all values you might think of; especially higher morals and beauty. His inferiority fuels his deranged hate as he is vain for no real reason. He has lied, used people, raped and murdered, to the extent that we all will know it as the worst horror and tragedy in the history of the universe. Anything else dwarfs to nothing in comparison to these crimes.

REINCARNATION, DEFENDERS AND PROGRESSION

We choose to reincarnate in life’s that will seem to be the very best for us to live. At times the life we do get can get so bad that nobody would want to live in it, regardless what the gain would be. We do destroy others life’s and are getting our lives destroyed in the War of all Wars. Myself being a prime example of a destroyed life where many people close to me or just around me has been cursed, raped, violated and murdered. We are now forced down to be just the defenders more than the aggressors, but that must change soon or we are dead. It is so much easier to drag down than build up, which is sad. We are in a real war all around us and if you have not seen it by now; then you are a victim of it.

The reincarnated are targeted. They are easily the most valuable people as all of them have more life experience and “depth” in them and could, if not dragged down and hindered, make some real impact. But, too often they can get confused into believing whatever as their families will often get afraid of the new person suddenly appearing at age four or five, and this together with the society we have to live under, will soon be forcing them down to the average low-level of understanding and knowledge. One sad trick that is in progress inside the fake “New Age” is to make the reincarnated believe that we are from other planets…, and the state of this world makes that very easy to wish for, that our superiority in mind compared to most around us, can be given that plausible explanation. Thing is that most of the reincarnated do not remember much, and the little they do remember might as well be pictures planted there to spread a false message. It all depends on who you are. Having lived thousands of years can mean nothing at all if you forget it, or you just did not get to know much. I have had some extra help through the years and if there is anyone that will really doubt anything until proven, then that would be me. It can be preferred to not be reincarnated. I have really wished for that. Not carrying around an old name and problems from someone else.

Our friends and foes from other worlds that come here now and then, some doing the same tactic as people who are, or for some really obscure psychological reason wish to believe they are, reincarnated: “Please, do not see us as Gods.” Well, nobody has ever seen them as any “gods”, that is for sure… Everyone would see them as creepy looking freaks that will cause people to get shocked. Be it that some beings hide behind a stone in the woods or come in a UFO; we can be their brothers… Well, yeah, some of them can claim that they are our kin. Some others cannot have that honour.

Truth be told, my dearest friends, this world is at the moment behind in progression in many aspects as we all know it has been stopped by the foes of the Gods in time after time. We are not less in intelligence or progression than the other worlds in general; when we do get the Knowledge back that belongs to us in our world… Then, and only then, we will start to do some real good work.

Published in: NEW TIME (THE SOLSTICE WELL, ISSUE II, 47.)

A DEAD FOE

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

STONE ON STONE

 

THE CURRENT STATE OF ASATRU (PART II)

The period of time that now has passed since the Gods last well-known time in this world is about eight hundred years and it was led in by none other than Sigge Fridulfsson who took over large parts of the world. For clueless people that really have no idea how great this was should study it closely. The Gods will return as said and promised then.

Now. The Seven Gods are here. Then there are some others that have been reincarnated around the same time that can spread their names and purpose by themselves, when and if we so wish. There have been many problems with this New Time to manifest in this world this time, and I do know the main reasons. Few people know of the Gods reincarnations as a fact and if they say anything about it people will refuse to understand as that would mean they will have to change their life, become real, grow up and take full responsibility for their life. One could say that they are trained to prefer to live chained in filth, fear and death by convenience instead of living the Gods Knowledge; life and freedom. Dumb? You bet.

We are all in the War of all Wars, as stated several times here and there in my articles, and this is very basic knowledge that has been around for thousands of years and it really is extremely ABC for any human to at least know that they descend from the Gods. What should we all do about it?, as some are quickly to ask as a reflex. First we should really understand what this actually encompasses: We have a world here owned by the Gods. We have the people in all countries that all of them still have some memories and full proof of their heritage. We have a filthy foe trying to make believe anyone following the Gods to be evil, non-existent and crazy, all at the same time…

We have ourselves and this world really is ours to own together with the Gods.

The Tru to The Gods has come a long way in their understanding, meanwhile large parts of humanity is still left dying in their nothingness. This is a major problem for humanity, or do you really have an opinion that could be any different? We are all pitiful beings, right from the highest to the lowest, if we are alone by ourselves and without might to be ourselves.

Life here is not a mistake or a gift. Life is for gaining our freedom in the War of all Wars.

STRENGTH AND VALUES

To build a real value and worth, never again by just imagining ourselves being valuable is here to stay. I would say that in the full Reality there is one value and one ideal that is acceptable for everyone and naturally that is as a warrior: Having strength in mind and being Tru to the Gods. To stay informed and educated about what matters in life, be it as a reincarnated shaman, a muscle type, a real intellectual, a caring giver and helper, when we have the same aim; then it is our Life we grow.

I do hold contempt and hatred for many today and that is not without very good and real reasons. We are under siege by beings that use people’s minds to murder them. We will now have to leave our foes dead and beneath us, at any cost. That is the somewhat easy part; getting our normality back into the world to stand by. Of course, many brainwashed will believe that our rights and any real common sense is “extreme” and “evil”, and their sickness will for some prove to be incurable. That is not a huge problem as it will just make it easier to sort out the defect. Should these defect minds be hated and killed for helping our foe and attacking us and themselves? Certainly.

For people saying that this and that is not Asatru… Well, listen close now; any of your opinions cannot be valid if you lack true Knowledge.

JUNK

No matter how convincing our foes can become for the ignorant we must never give them back the current situation that that they can be leaders in junk-culture, media and these temporary governments and other forms of rule that now is just prostitution. Our foe still has some power and it was mostly built on controlling people to believe that he has all the power… As well as forging history and pretending to be above or equal to others when in fact he is the lowest scum that exist in the Universe. Without any of you being controlled here there is not much power left here for our foe. His power here is through the dumb and sick people and they will all die like parasites always do when there is nothing to suck on.

I really have rights to uphold against the infesting scum of the earth and nothing can change that fact. I do not care what propaganda our foes use to appear as they are the greatest and most beautiful in everything, and that is a truly ridiculous lie that must die. WE are ONE.

 

THE CURRENT STATE OF ASATRU (PART II)